EN
/ VETUNI / CHCI STUDOVAT / FAKULTY / Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta veterinárního lékařství


Fakulta veterinárního lékařství (FVL) je jednou ze tří fakult Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Je přímou pokračovatelkou Vysoké školy zvěrolékařské založené zákonem č. 76 ze dne 12. prosince 1918. Je jedinou univerzitní institucí tohoto typu v České republice. Studijní programy vyučované na fakultě byly úspěšně reakreditovány MŠMT ČR na maximální možné období, tj. do konce roku 2013.


Organizačními jednotkami Fakulty veterinárního lékařství jsou 4 sekce a děkanát. Sekce se dále člení na jednotlivé ústavy a kliniky. Výuku studijního programu zajišťuje celkem 13 ústavů a klinik Fakulty veterinárního lékařství v integraci s dalšími ústavy Fakulty veterinární hygieny a ekologie a Farmaceutické fakulty VFU Brno. V současné době na fakultě studuje více než 700 studentů magisterského studijního programu a 90 studentů doktorského studijního programu.


Ke studiu v magisterském studijním programu na FVL jsou přijímáni tuzemští i zahraniční absolventi středních škol po úspěšném vykonání písemných přijímacích zkoušek z chemie a biologie v rozsahu učebních osnov gymnázií.


Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Studium je šestileté (12 semestrů). Celkový objem výuky je 5149 hodin, z toho přednášek 1470 hodin a praktické výuky (cvičení, praxe, stáže na klinikách) 3679 hodin. Jednotlivé semestry trvají 12, resp. 15 týdnů s přibližným rozsahem přímé výuky okolo 25 hodin týdně. Po ukončení semestru následuje zkouškové období, kdy studenti skládají zkoušky z disciplin, jejichž výuka skončila. Během celého studia vykoná student 44 zkoušek. Studium je ukončeno státní rigorózní zkouškou, která se skládá ze 2 povinných dílčích státních rigorózních zkoušek (hygiena potravin a nákazy zvířat a legislativa) a dalších 3 - 5 povinně volitelných dílčích státních rigorózních zkoušek (choroby psů a koček; choroby přežvýkavců; choroby koní; choroby prasat; choroby drůbeže; choroby plazů, ptactva a drobných savců; klinická patologie; obhajoba odborné práce). Úspěšným absolventům studia na FVL je udělován titul "doktor veterinární mediciny" (MVDr.).


Výuka v jednotlivých disciplinách byla přizpůsobena učebním programům platným v zemích evropského společenství (EU), což vytváří předpoklady pro uplatnění absolventů i v těchto zemích. Těmto požadavkům odpovídá i schválené curriculum. FVL je členem Asociace evropských veterinárních škol (European Association of Establishments for Veterinary Education - E.A.E.V.E.).


Studenti mají možnost ubytování ve vysokoškolských kolejích s celodenním stravováním, kapacita kolejí však neumožňuje vyhovět všem studentům. Výborným studentům je poskytováno prospěchové stipendium. Studenti mohou podle svého zájmu pracovat na klinikách a ústavech jako dobrovolníci nebo studentské vědecké síly. V areálu školy je k dispozici ústřední knihovna se studovnou pro potřeby studentů s komplexní studijní literaturou, časopisy a svazky z oborů vet. medicíny a oborů příbuzných.


Absolventi Fakulty veterinárního lékařství získávají široké medicínské vzdělání veterinárního směru, díky kterému mají možnost uplatnění především jako soukromí veterinární lékaři, zaměstnanci státní veterinární správy, ale také jako odborníci v poradenských a servisních chovatelských službách, ve veterinárních i jiných diagnostických či výzkumných ústavech, v zemědělských a plemenářských organizacích, u farmaceutických firem, pojišťovacích společností, v podnicích potravinářského průmyslu, ve státní správě apod. Mohou pracovat také v řadě organizací z oblasti zdravotní, epidemiologické, inspekční, kontrolní, obchodní, manažerské, ochrany životního prostřední, hygienické aj., na středních i vysokých školách a v dalších oblastech.


Zájemcům o doktorský studijní program umožňuje FVL tříleté prezenční nebo kombinované studium ve vybraných 13 oborech veterinární medicíny, které se ukončuje rigorózními zkouškami a obhajobou disertační práce. Úspěšným absolventům doktorského studijního programu je udělován titul "doktor" (Ph.D.).

Stránky fakulty zde