EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Historie a budoucnost univerzity

Historie a budoucnost univerzity


Historie univerzity

Veterinární univerzita Brno byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Byla první vysokou školou založenou nově vzniklou Československou republikou. Vznikla v prostorách tehdejších jezdeckých kasáren a zemské vychovatelny. Zakladatelem a prvním rektorem vysoké školy byl prof. MUDr. et MVDr. h.c. Eduard Babák. Vlastní výuka byla zahájena 17. listopadu 1919. Z počátku se univerzita vyvíjela jako monofakultní vysoká škola zaměřená na veterinární lékařství (zvěrolékařství). V roce 1975 byly na vysoké škole zřízeny dva obory, a to obor všeobecné veterinární lékařství (později přejmenovaný na veterinární lékařství) a obor veterinární lékařství – hygiena potravin (později přejmenovaný na veterinární hygiena a ekologie). V roce 1990 vznikly na vysoké škole dvě fakulty - Fakulta všeobecného veterinárního lékařství (dnešní Fakulta veterinárního lékařství) zaměřená na veterinární lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie zaměřená na veterinární hygienu. V roce 1991 vznikla třetí fakulta – Fakulta farmaceutická, zaměřená na farmacii. Od roku 1994 se vysoká škola nazývá Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Po odchodu Farmaceutické fakulty na Masarykovu univerzitu se od 1. 4. 2021 nese název Veterinární univerzita Brno.

Kabinet dějin veterinární medicíny a farmacie

V přímé odborné péči kabinetu spadajícího do péče Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství se nacházejí dvourozměrné historicko-dokumentační (písemné a obrazové) a trojrozměrné muzejní fondy budované v ČR od poloviny 60. let 20. století a deponované od r. 1991 v areálu VFU Brno. Ve fondech jsou obsaženy především biografické materiály o životě a práci našich i zahraničních veterinárních lékařů, novinové a časopisecké výstřižky o československých veterinárních institucích, fotografické a filmové záběry z veterinární činnosti u nás od konce 19. století, veterinární nástroje, přístroje a léčiva z veterinární praxe od konce 19. st. a umělecké předměty (obrazy, medaile, plastiky apod.) vztahující se k veterinárnímu prostředí. Historicky nejvzácnější fond odborné veterinární literatury je v současné době dislokován v Ústřední knihovně Státní veterinární správy v Brně a jeho sepětí s ostatními veterinárními historickými fondy se stále udržuje a prohlubuje.

Ukázky ze všech veterinárně historických fondů jsou k vidění ve stálé expozici dějin veterinární medicíny v Kabinetu dějin ÚCJDVL umístěném v půdních prostorách budovy č. 32, který je druhým hlavním pracovištěm ústavu. Zde probíhá výuka historie a etiky veterinární medicíny a soustřeďuje se zde zájmová činnost v oboru dějin medicínsko-biologických oborů - zejména dějin veterinární medicíny a farmacie. Spolupráce ústavu s externími spolupracovníky v oboru dějin věd a techniky se uskutečňuje prostřednictvím brněnské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky a sekce dějin při Společnosti veterinárních lékařů. Tyto organizace konají pro své členy v prostorách Technického muzea Brno a Kabinetu dějin ÚCJDVL pravidelné přednáškové schůze a semináře.

Ve spolupráci se sekcí dějin Společnosti veterinárních lékařů organizuje ústav od r. 1991 v dvouletých intervalech česko-slovenské veterinárně historické konference a vydává publikace v edici Historia medicinae veterinariae. V roce 2000 se ústav podílel na zorganizování 31. mezinárodního kongresu Světové společnosti pro dějiny veterinární medicíny na VETUNI. Významně se ústav podílel na průběhu oslav 90. výročí založení dnešní VFU Brno a zejména připravované semináře a výstava v Křížové chodbě Nové radnice města Brna byly akcemi prezentující školu v dobách minulých i její současnost jak odborné, tak laické veřejnosti.

Činnost zájemců o historii veterinární medicíny a farmacie našla zázemí v Klubu dějin veterinární medicíny a farmacie, který byl zřízen na VETUNI z rozhodnutí rektora v roce 2007. Klub sdružuje více než 50 členů a na akce jím pořádané je zván i širší okruh zájemců o historiografickou problematiku veterinární medicíny. Členové klubu navázali na činnost Sekce dějin veterinární medicíny Společnosti veterinárních lékařů, pokračují v publikační činnosti v rámci edice Historia medicinae veterinariae a podílí se na přípravě řady seminářů a kongresů a aktivně se mnohých odborných setkání účastní. Pravidelné schůze klubu se konají každou středu v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie Ústavu cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství VETUNI.

V roce 2009 se stal Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství garantem 9. mezinárodního sympózia o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny, které mělo veliký ohlas u odborné veřejnosti a svým obsahem a formou opět posunulo úroveň těchto setkání, přičemž naše univerzita vytvořila potřebné zázemí pro realizaci sympózia.