EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Institucionální plán

Institucionální plán


Institucionální program VETUNI - 2021

Předkládá:  prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor VETUNI
Zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VETUNI

Projednáno Vědeckou radou VETUNI Brno dne: 27. října 2020
Projednáno Akademickým senátem VVETUNI Brno dne: 4. listopadu 2020
Projednáno Správní radou VETUNI Brno dne: 4. listopadu 2020

Úvod

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) na základě článku 19 Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2020 (dále jen „Pravidla“) vyhlásilo Institucionální program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021 (dále jen „Institucionální program“).

V rámci Institucionálního programu poskytne ministerstvo veřejným vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu (dále jen „příspěvek“) na naplňování cílů předložených a schválených institucionálních plánů vysoké školy pro rok 2021, a to v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 18a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.