EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Oznamování porušení práva Evropské unie

Oznamování porušení práva Evropské unie


Kdo může učinit oznámení?

Fyzická osoba, která pracuje nebo pracovala na VETUNI, nebo s VETUNI byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a má oprávněný důvod se domnívat, že v rámci VETUNI došlo k jednání nebo opomenutí způsobující porušení dle specifik níže.

 

Jaká porušení lze oznámit?

Porušení musí být protiprávní, týkat se aktů Evropské Unie a oblastí spadajících do okruhu věcí uvedených níže nebo mařit předmět nebo účel pravidel stanovených v aktech EU.

 

 • zadávání veřejných zakázek;
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy;
 • bezpečnost dopravy;
 • ochrana životního prostředí;
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost;
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
 • veřejné zdraví;
 • ochrana spotřebitele;
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů;
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU;
 • porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

Jak učinit oznámení?

Porušení dle specifik uvedených výše se oznamuje prostřednictvím:

 • emailové schránky poverenecprooznamovani@vfu.cz;
 • písemně prostřednictvím podatelny;
 • osobně Pověřenci pro oznamování po předchozí domluvě.

 

Pověřenec pro oznamování

Pověřencem pro oznamování je Mgr. Štěpán Richter. Budova rektorátu, místnost 310. Tel. 601 176 934.

 

Povinnosti oznamovatele

Oznamovatel je povinen na sebe uvést kontakt (ideálně email nebo datovou schránku), přes který bude možné s ním komunikovat v rámci vyřizování oznámení a v případě, že jej bude nutné požádat o objasnění oznámených informací nebo o poskytnutí dodatečných informací.

 

Lhůty vyřizování oznámení

 • ve lhůtě sedmi dnů od přijetí oznámení bude oznamovateli dáno potvrzení o přijetí oznámení
 • ve lhůtě třiceti dnů provede bude posouzena důvodnost oznámení
 • ve lhůtě tří měsíců od vydání potvrzení o přijetí oznámení dostane oznamovatel zpětnou vazbu

Ochrana oznamovatele

Oznamovatel má nárok na ochranu podle zákona, jestliže:

 • měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti této směrnice; a zároveň
 • podal oznámení v souladu se stanovenými podmínkami

Nemá se za to, že oznamovatel porušil jakékoli omezení týkající se zveřejnění informací. Oznamovatel nenese za oznámení žádnou odpovědnost za předpokladu, že měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámení těchto informací bylo nezbytné pro odhalení porušení.

Oznamovatel, který je chráněný podle zákona, nesmí být cílem jakýchkoli odvetných opatření ze strany VETUNI.

 

Ochrana osobních údajů oznamovatele

Oznamovatel má veškerá práva vyplývající pro něj z právního řádu, konkrétně zejména z č. 5 a 13 nařízení (EU) 2016/679, článku 13 směrnice (EU) 2016/680 a článku 15 nařízení (EU) 2018/1725.

Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě Pověřence pro oznamování či oprávněných pracovníků příslušných k přijímání následných opatření. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby.

Osobní údaje oznamovatele jsou zpracovávány v souladu se zákonem. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici zde.

 

Externí oznamovací kanál

Vedle interního systému VETUNI existuje pro oznamování externí systém Ministerstva spravedlnosti, kam se může oznamovatel obrátit.

Web Ministerstva spravedlnosti: https://www.justice.cz/

 

Opatření, která mohou být přijata v návaznosti na oznámení

 • odstranění protiprávního stavu a zajištění jeho neopakování
 • upozornění vedoucích pracovníků VETUNI na porušení
 • vyvození osobní odpovědnosti příslušných osob a odpovídající postihy
 • úprava vnitřních předpisů VETUNI
 • předání věci orgánům činným v trestním řízení