EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Stipendia a poplatky

Stipendia a poplatky


Informace o stipendiích

Druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení stanovuje Stipendijní řád Veterinární univerzity Brno.

Studentům mohou být přiznána tato stipendia:

Termíny pro podávání žádostí, stanovení výše, formy a termínů výplat pro akademický rok 2023/2024 byly stanoveny prorektorkou pro vzdělávání takto.

Termíny podávání žádostí:

  • ubytovací stipendium - 21.8. - 22.10.2023
  • prospěchové stipendium - 14.8. - 9.10.2023
  • sociální stipendium - 21.8. - 19.11.2023
  • doktorské stipendium - 21.8. - 22.10.2023

e-mail: stipendia(zavinac)vfu.cz

 

 

Poplatky spojené se studiem 

Dle ustanovení § 58 zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů stanovuje VFU Brno tyto typy poplatků:

Poplatek za studium

§58 odst. (3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

Poplatek za studim ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce 

§58 odst. 4 zákona o vysokých školách.  Uskutečňuje-li veřejná vysoká škola studijní program v cizím jazyce, stanoví poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

 

Výši poplatků pro akademický rok 2023/24 a roky následující stanovuje Opatření rektora č. 1/2023 následovně:

  • poplatek za studium dle §58 odst. 3  - 12.000,- Kč za každých započatých 6 měsíců studia

Základ pro stanovení poplatků spojených se studiem je pro akademický rok započatý v roce 2024 vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4.838,- Kč.