EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Vita Universitatis

Vita Universitatis


Časopis Vita Universitatis vychází od roku 2008 jako jediné periodikum Veterinární univerzity Brno. Cílem Vity Universitatis je zaznamenat ty nejdůležitější informace o dění na univerzitě, o výzmnamných událostech, studiu, výzkumu a osobnostech. Časopis aktuálně vychází šestkrát ročně a je doprovázen bohatým fotografickým materiálem. Poslední číslo najdete vždy ve stojanech v areálu univerzity a archivní čísla jsou k dipozici v elektornické podobě ke stažení zde na webu.

 

Vita Universitatis

Kontakt

Mgr. Nikola Šrámková

Tel.: +420 541 562 075
E-mail: sramkovan@vfu.cz

Redakční rada:

 • Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA - předseda
 • Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
 • MVDr. Karel Kovařík
 • Ing. Arch. Gabriela Chmelařová
 • Mgr. Šárka Bednaříková
 • Bc. Soňa Šmahelová
 • zástupce studentů

hlavicka Vita Universitatis

     

HISTORIE ČASOPISU:

Časopis vychází od roku 2008 každé dva měsíce s ISSN 1803-3830.

Od čísla 2/2014 vycházel časopis pouze v elektronické formě, která je dostupná na webových stránkách univerzity - viz archiv po levé straně této stránky a/nebo odkazy na předchozí ročníky na konci stránky.
V roce 2016 prošla Vita Universitatis koncepční změnou a změnila se frekvence vydávání na 4 čísla ročně, z toho 2 také v tištěné verzi. Od začátku roku 2018 je frekvence vydávání časopisu opět 6 x ročně. Těšit se můžete na tištěná i elektronický vydání.

 

INFORMACE PRO AUTORY

Podmínky pro publikování:

Příspěvky lze zasílat v průběhu celého roku na adresu: sramkovan@vfu.cz, v případě potřeby otištění v aktuálním čísle pak nejpozději do data uzávěrky pro dané číslo.
Příspěvky nejsou honorovány. O zařazení k vydání rozhoduje redakční rada. Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů, redakční a jazykové úpravy článku. Významnější úpravy jsou konzultovány s autorem článku. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Zasláním doprovodných fotografií autor článku deklaruje, že má svolení autora fotografie k jejímu otištění.

Příspěvky nesmí šířit obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, jakkoli šířit diskriminaci založenou na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání, sexuální orientaci, věku, atd. Obsah příspěvků nesmí být v rozporu s ochranou veřejného pořádku České republiky a zásadním způsobem porušovat dobré mravy. Dále nesmí být v rozporu zejména s platnými zákony, především zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Autorským zákonem č. 216/2006 Sb., v platných zněních.

 

Požadavky na formální podobu příspěvků

 • Formáty příspěvků: doc., docx.
 • Délka u nevyžádaných článků – 1 - 2 normostrany (max.3 600 znaků včetně mezer).
 • Používat co nejméně formátování textu.
 • Fotografie nevkládat do textu, ale zasílat zvlášť, např. ve formátu .jpg, gif, tif s uvedením popisku a autora fotografie.
 • Velikost fotografie minimálně v rozlišení 150 DPI, případně cca 2000 x 1500 obrazových bodů. Objemné fotografické přílohy lze zasílat prostřednictvím internetových úschoven.

Další publikace