EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Kontakt:

Veterinární univerzita Brno
Institut celoživotního vzdělávání
Palackého tř. 1946/1
612 42  Brno

 

 Personální složení  ICV 

  Tel.  Email Kancelář

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D.

zástupce vedoucí

541 562 094

 

 bartoskovaa@vfu.cz

 budova č. 24

 dv.č.266

       

MVDr. Eva Justová

vedoucí ICV

541 562 091

 

 justovae@vfu.cz

budova č. 24

dv.č. 266, 272

MVDr. Jana Krejčířová

541 562 089

 

 krejcirovaj@vfu.cz

budova č. 24

dv.č. 266

Klára Vahalová, DiS. 

541 562 088

725 998 055

 vahalovak@vfu.cz

budova č. 24

dv.č. 265

Markéta Varmužková

541 562 092

725 436 208

 varmuzkovam@vfu.cz

 

budova č. 24

dv.č. 265

posluchárna budova č. 6
541 562 093  

budova č. 6 

 

Kde nás najdete:

mapa

Institut celoživotního vzdělávání  se nachází v areálu Veterinární univerzity Brno, v budovách č. 24 a č. 6

Vznik institutu

Původně nahodilé odborné semináře organizované Vysokou školou zvěrolékařskou již od roku 1918, vyústily v postupné vytváření cílených vzdělávacích programů, jako reakce na aktuální potřeby veterinární praxe.  V roce 1957 vznikl Ústav pro další vzdělávání veterinárních lékařů (od roku 1989 Institut pro další vzdělávání veterinárních lékařů), který byl do roku 1991 samostatnou organizací podřízenou ministerstvu zemědělství. Delimitační dohodou mezi Státní veterinární správou České republiky a Vysokou školou veterinární v Brně ze dne 14. listopadu 1991 byl tento ústav převeden do působnosti ministerstva školství a stal se součástí Vysoké školy veterinární v Brně, resp. Ústavu postgraduálního vzdělávání Fakulty veterinární hygieny a ekologie VETUNI (zahájení činnosti od ledna 1992). Název Institut celoživotního vzdělávání a informatiky vyplývá ze změny Statutu VETUNI, registrovaného MŠMT dne 31. 12. 2001. Statut VFU Brno ze dne 13. dubna 2017 mění název na Institut celoživotního vzdělávání.

Činnost institutu

organizace a uskutečňování celoživotního vzdělávání veterinárních lékařů, organizace a uskutečňování specializovaných, kvalifikačních a rozšiřujících vzdělávacích programů pro vysokoškolské, středoškolské a laické uchazeče k získání způsobilosti k odborným veterinárním činnostem, případně odborným činnostem podle zvláštních předpisů,

  • organizace a uskutečňování vzdělávacích programů v oblasti využití počítačové a kancelářské techniky,
  • organizace a uskutečňování vzdělávacích programů Univerzity třetího věku,
  • vědecká a výzkumná činnost v rámci celoživotního vzdělávání a informatiky,
  • organizování nebo spoluúčast při zajišťování zejména seminářů, workshopů, sympozií a kongresů,
  • poradenská a konzultační činnost,
  • vydávání účelových výukových textů a materiálů,
  • vedení pedagogicko-ekonomické dokumentace jednotlivých vzdělávacích aktivit.

Institut úzce spolupracuje převážně se Státní veterinární správou ČR, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Komorou veterinárních lékařů ČR, profesními asociacemi a dalšími veterinárními i neveterinárními institucemi. Mimo tuzemské spolupráce jsou rozvíjeny i kontakty se zahraničními subjekty a podporována je mezinárodní spolupráce v rámci projektů EU a programu Brno centrum evropských studií.
V rámci své činnosti institut reaguje svojí nabídkou na vývoj poznatků ve veterinární medicíně a na požadavky veterinární praxe.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání

Rámcový plán programů celoživotního vzdělávání, které institut organizuje a uskutečňuje, je vypracován s časovým předstihem nejméně jednoho roku a podle potřeby veterinární i neveterinární praxe průběžně doplňován a zveřejňován.