EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality


VETUNI má zaveden systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.

Systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností na VETUNI navazuje na novelu VŠ zákona.  Zásadní principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VETUNI jsou zapracovány do Statutu VETUNI . Pravidla vlastní realizace systému zajišťování a hodnocení kvality činností jsou v Pravidlech zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností a dále v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI , stanovující bližší podmínky zajišťování a hodnocení kvality činností na VETUNI o a indikátory výkonu a kvality činností univerzity. Systém je podpořen dalšími vnitřními předpisy a vnitřními normami VETUNI  upravujícími zajišťování a vnitřní hodnocení kvality VETUNI . Ke koordinaci zajišťování a k hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VETUNI o zřídila Radu pro vnitřní hodnocení. K zajištění administrativně správních činností byl zřízen referent pro kvalitu VETUNI, a referenti na jednotlivých fakultách se zaměřením na kvalitu činností fakult. Celý systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností je založen na základním principu návaznosti stanovení pravidel pro zajišťování a hodnocení kvality činností, realizace vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v dimenzích těchto pravidel, monitoringu úrovně kvality činností a realizace nápravných opatření k odstranění případných nedostatků v zajišťování kvality činností na univerzitě.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VETUNI  tak zahrnuje zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VETUNI.

Zajišťování kvality činností na VETUNI představuje stanovení požadavků, souhrn činností k naplnění požadavků, sledování (monitoring) naplňování požadavků a dosažení výsledného stavu v plnění stanovených požadavků ve vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na VETUNI. Požadavky navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický senát VETUNI , požadavky jsou stanoveny v souladu s Pravidly zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI , které zahrnují všechny oblasti činností VETUNI. Požadavky jsou naplňovány činností VETUNI, tuto činnost vykonávají fakulty a další součásti univerzity a jsou zajišťovány ve smyslu organizační a řídící struktury univerzity a vychází z pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců VETUNI. Součástí systému zajišťování kvality činností na vysoké škole je sledování (monitoring) naplňování požadavků v průběhu činností VETUNI, monitoring se uskutečňuje na základě průběžného sběru informací o vykonávaných činnostech vedoucími zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VETUNI a fakult. Při zjištění nedostatků v průběhu zajišťování kvality činností jsou přijímána případná průběžná opatření pro odstraňování nedostatků směřující k zvýšení míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu, tato opatření přijímají vedoucí zaměstnanci ve smyslu organizační struktury VETUNI a fakult, tito vedoucí zaměstnanci také kontrolují naplňování těchto opatření.

Vnitřní hodnocení kvality představuje popis výsledného stavu v porovnání s požadavkem, kde mírou kvality je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu požadovanému ve vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Požadavky pro vnitřní hodnocení na VETUNI stanovuje Rada pro vnitřní hodnocení  a schvaluje Akademický senát VETUNI. Požadavky vnitřního hodnocení kvality činností VETUNI jsou stanoveny na úrovni slovního případně numerického vyjádření, zahrnují všechny oblasti činností VETUNI, a jsou součástí Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI (viz Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VETUNI ). Vlastní vnitřní hodnocení kvality činností VETUNI zahrnuje hodnocení plnění požadavků týkajících se zejména poslání, záměrů a aktuálních cílů VETUNI, řízení plnění poslání, záměrů a aktuálních cílů VETUNI. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou předpokladem pro kvalitu činností VETUNI, zejména týkajících se vzdělávací činnosti – bakalářského a magisterského vzdělávání, vzdělávací činnosti – doktorského vzdělávání, vzdělávací činnosti – celoživotního vzdělávání, tvůrčí činnosti, mezinárodní otevřenosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, studentů, pracovníků, habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a administrativního zabezpečení, akademického prostředí, finančního zabezpečení a případně dalšího zabezpečení. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou stanoveny pro konečný výsledek činnosti VETUNI, zejména týkající se kvality vzdělání, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti. Vnitřní hodnocení kvality provádí Rada pro vnitřní hodnocení 1x ročně.

Vnitřní hodnocení kvality je kompletováno do Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VETUNI anebo do jejích každoročních aktualizací a zahrnuje zhodnocení nastavení pravidel, dosaženou úroveň kvality činností a výsledky monitoringu úrovně kvality činností. Naplňování jednotlivých požadavků ve všech vymezených oblastech činností VETUNI je hodnoceno a posuzováno podle slovních anebo numerických ukazatelů Radou pro vnitřní hodnocení VETUNI. V případě zjištění nedostatků v rámci vnitřního hodnocení VETUNI jsou přijímána opatření ke zvýšení míry naplnění, případně ke splnění, požadavků stanovených VETUNI, tzn. ke zvýšení kvality systému vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činností na VETUNI. Opatření navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení jako součást Zprávy o vnitřním hodnocení kvality, v průběhu projednávání této Zprávy mohu další opatření navrhnout Vědecká rada VETUNI, Správní rada VETUNI anebo Akademický senát VETUNI. Opatření jsou navrhována rektorovi VETUNI , který zajišťuje ve smyslu organizační a řídící struktury VETUNI jejich realizaci. Kontrolu naplňování těchto opatření provádí rektor, zhodnocení dopadu opatření k odstranění nedostatků obsahuje Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VETUNI anebo její aktualizace v následujícím roce.

Rada pro vnitřní hodnocení VETUNI

 

 

Složení Rady pro vnitřní hodnocení VETUNI

Předseda rektor
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Místopředseda  prorektor pro strategii a rozvoj
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Další povinný člen předseda AS VETUNI Brno
prof. MVDr. František Treml, CSc.

1/3 na návrh AS

 1. prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., FVL
 2. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D., FVHE
 3. prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D., FVHE
 4. Mgr. Klára Klíčová, studentka FVL

1/3 na návrh VR

 1. prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., FVL
 2. prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., FVHE
 3. MVDr. Zbyněk Semerád - ústřední ředitel SVS
 4. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ustredný riaditel´, Štátna veterinárna a potravinová
  správa SR

1/3 na návrh rektora

 1. doc. MVDr. Michal Crha, děkan FVL
 2. doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D., děkanka FVHE
 3. MVDr. Petra Šinová - prezidentka KVL
 4. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

Další předpisy